/Files/завантаження.jpg

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

педагогічною радою закладу Керівник Пістинь-Царинської ЗОШ

від 31.08.2020 р. протокол №5 Лаврук Галина Петрівна

31.08.2020р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ПІСТИНЬ-ЦАРИНСЬКОЇ

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Косівської районної ради

Івано-Франківської області

ВСТУП

Тип закладу –загальноосвітній

Кількість класів: 1-4 кл. - 2

Кількість учнів: 1-4 кл. - 15 ;

Середня наповнюваність становить: 4

Режим роботи закладу:

- мова навчання – українська;

- режим навчання – п’ятиденний;

- початок занять – о 9 годині;

- тривалість уроків у початковій школі, основній та старшій відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»;

- тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778).

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

- І семестр - з 1вересня по 31 грудня

- ІІ семестр - з 18 січня по 28 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

- осінні з 26 жовтня по 01 листопада;

- зимові з 01 січня по 17 січня;

- весняні з 22 по 28 березня.

І. ПОЧАТКОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

1-3 класи

Освітня програма початкової середньої освіти розроблена на виконання ст. 64 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти, рішення колегії Міністерства освіти і науки України (протокол №2/2-2 від 22.02.2018), наказу МОН України від 21.03.2018р. №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»

Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти складає 805 годин/навчальний рік,2клас-875год, 3клас-910год.

Навчальний план містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну, в якій передбачено додаткову годину на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, індивідуальних консультацій та групових занять.

Інваріантна складова включає освітні галузі:

- «Мовно-літературна», яка реалізується у навчальних предметах «Українська мова», «Іноземна мова» та інтегрованому курсі «Я досліджую світ». Інтегрований курс «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь) включає 2 години на тиждень української мови та 5 годин інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

- «Математична»

- «Природнича»

- «Технологічна»

- «Інформатична»

- «Соціальна та здоров’язбережувальна»

- «Громадянська та історична»

- «Мистецька»

- «Фізкультурна»

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин , у 2-3класах – 40 хв. Варіативна складова навчальних планів використовується на:

- курси за вибором

Клас Назва курсу К-ть годин Програма
1 Основи християнської етики 1

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти, рішення колегії Міністерства освіти і науки України (протокол №2/2-2 від 22.02.2018) години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого формуються очікувані та обов’язкові результати навчання.

- Мовно-літературна освітня галузь. Рідномовна освіта.

Змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовлення», «Театралізуємо».

Змістова лінія «Взаємодіємо усно» (мовець / слухач – слухач / мовець) передбачає залучення учнів до дій зі сприймання, перетворення, виокремлення, аналізу й інтерпретації, оцінювання та використання усної інформації в реальній мовленнєвій практиці (бесіда, дискусія у класі, мікродискусія в групі, обговорення в парі тощо).

Змістова лінія «Читаємо» (читач – автор), «Взаємодіємо письмово» (автор – читач), «Досліджуємо медіа» (читач / глядач / слухач – автор) забезпечує здобуття досвіду опосередкованого спілкування, опанування кола знань (понять, уявлень) та вмінь, що дають змогу учням удосконалювати комунікативну компетентність.

Змістова лінія «Читаємо» спрямована на розвиток мотивації дітей до читання, залучення до читацької діяльності, яка ґрунтується на учнівській ініціативності та самостійності у доборі текстів для читання та інтерпретації прочитаного. Під час читання учні розвивають уміння сприймати та аналізувати текст, оцінювати прочитане та перетворювати інформацію, уявляти, мислити творчо.

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» передбачає залучення учнів до реальної писемної практики за допомогою цифрових пристроїв та в режимі онлайн. Результатом роботи є базові вміння створювати писемні висловлювання у реальному та віртуальному просторі та редагувати їх.

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» передбачає ознайомлення школярів з основами медіаграмотності. Діти формують уявлення про межу між реальним світом і світом мас-медіа. Вчаться інтерпретувати, аналізувати, оцінювати медіатексти (фільм, мультфільм, реклама, фотографія тощо) та створювати прості медіапродукти.

Змістова лінія «Досліджуємо мовлення» забезпечує дослідження мовних закономірностей і формування на цій основі свідомих мовленнєвих умінь (орфоепічних, лексичних, граматичних, правописних, стилістичних, словотвірних). Також учні опановують виражальні засоби художніх текстів.

Змістова лінія «Театралізуємо» слугує розвитку комунікативних умінь, зокрема вміння моделювати різні ситуації спілкування, обирати відповідні комунікативні стратегії, досліджувати несловесні засоби спілкування.

Змістова лінія «Театралізуємо» пов’язана з формуванням в учнів уявлення про театр як місце, де здобувають досвід співчуття та співпереживання. Досліджують чужу (глядач) та власну (актор) експресію.

- Мовно-літературна освітня галузь. Іншомовна освіта.

Змістові лінії: «Сприймання на слух», «Зорове сприймання», «Усна взаємодія», «Усне висловлювання», «Писемна взаємодія», «Писемне висловлювання», «Онлайн взаємодія».

Змістова лінія «Сприймання на слух» передбачає залучення учнів до дій зі сприймання коротких простих запитань, тверджень, вказівок, інструкцій та реагування на них вербально і/ або невербально.

Змістова лінія «Усна взаємодія» спрямована на розвиток умінь розпізнавати знайомі слова повсякденного вжитку у знайомому контексті; ставити запитання та давати відповіді про себе та щоденні справи.

Змістова лінія «Усне висловлювання» передбачає творення коротких фраз про себе, надавання базової персональної інформації.

Змістові лінії «Зорове сприймання» (читач – автор), «Писемна взаємодія», «Писемне висловлювання», «Онлайн взаємодія» забезпечують для учня здобуття досвіду опосередкованого спілкування та опанування низки комунікативних умінь.

Змістова лінія «Зорове сприймання» передбачає сприймання та розпізнавання знайомих слів у супроводі малюнків.

Змістова лінія «Писемне висловлювання» вчить учнів писати короткі фрази для надання базової інформації.

Змістова лінія «Онлайн взаємодія» є результатом оволодіння вміннями встановлювати базовий соціальний контакт онлайн, вживаючи найпростіші ввічливі форми вітання та прощання, та розміщувати прості твердження про себе у форматі онлайн.

- Математична освітня галузь

Змістові лінії: «Лічба», «Числа. Дії з числами», «Вимірювання величин», «Просторові відношення. Геометричні фігури», «Робота з даними».

Змістова лінія «Лічба», «Числа. Дії з числами» здійснює формування поняття числа, розуміння учнями принципу утворення різних видів чисел (натуральних одноцифрових, натуральних багатоцифрових, дробових тощо) та способів виконання дій з цими числами ‒ порівняння, додавання, віднімання, множення та ділення.

Змістова лінія «Вимірювання величин» вчить вимірювати величини довжини, маси, температури, часу, місткості (об’єму) за допомогою підручних засобів і вимірювальних приладів, оперувати грошима. Учні виконують перетворення, порівняння, додавання і віднімання іменованих чисел, розв’язують повсякденні проблеми математичного змісту та сюжетні задачі.

Змістова лінія «Просторові відношення. Геометричні фігури» виокремлює роботу з геометричним матеріалом, дослідження просторових відношень та геометричних фігур різних форм, конструювання площинних та об’ємних фігур з підручного матеріалу, створення макетів реальних та уявних об’єктів різних конструкцій, виконання простих завдань, описаних у математичних текстах та сюжетних задачах геометричного змісту.

Змістова лінія «Робота з даними» привчає до роботи з різного виду простими математичними моделями, вчить виділити, впорядкувати, аналізувати та фіксувати дані подані в умові задачі, зібрані за допомогою опитувальника тощо.

- Природнича освітня галузь

Змістові лінії: «Я пізнаю природу», «Я у природі», «Я у рукотворному світі».

Змістова лінія «Я пізнаю природу» спрямована на формування дослідницьких умінь школярів через підтримку допитливості та інтересу до спостережень, експериментів та моделювання для пошуку відповідей на запитання про навколишній світ.

Змістова лінія «Я у природі» передбачає розвиток уявлень молодших школярів про об’єкти та явища природи, встановлення зв’язків між неживою і живою природою, формування бережливого ставлення до природи; вироблення навичок екологічно доцільної поведінки в довкіллі.

Змістова лінія «Я в рукотворному світі» спрямована на формування загальних уявлень про світ, створений людиною, понять про взаємозв’язки людини і природи, слугує джерелом натхнення для пошуку та втілення дитячих винахідницьких ідей та проектів

Технологічна освітня галузь

Змістові лінії: «Технічна творчість і техніка», «Світ технологій», «Світ ремесел», «Побут».

Змістова лінія «Технічна творчість і техніка» спрямована на залучення учнів до творчої діяльності у процесі конструювання та моделювання під час самостійної або колективної роботи з конструктором. Учні виконують макетування об’ємних моделей транспортних засобів, будинків, веж, роботів тощо.

Змістова лінія «Світ технологій» формує в учнів здатність планувати власну діяльність, розпізнавати на дотик конструкційні матеріали, аргументовано добирати їх для створення виробу, виконувати найпростіші способи обробки, володіти операціями: різання ножицями, склеювання, зв’язування стрічок тощо.

Змістова лінія «Світ ремесел» має на меті формувати в учнів ставлення до творів декоративно-ужиткового мистецтва та ремесел як культурної спадщини українського народу, а також вміння створювати та оздоблювати прості вироби за зразком чи власним задумом, із застосуванням традиційних ремесел або технік декоративно-ужиткового мистецтва. Провідні операції: різання ножицями, склеювання, зв’язування, різьблення, ліплення тощо.

Змістова лінія «Побут» формує практичні навички організації власної життєдіяльності, вміння розв’язувати практичні завдання у власному побуті, планувати та реалізовувати найпростіші трудові дії (ремонт іграшок, книжок, догляд за рослинами, домашніми тваринами; приготування страв за рецептами; догляд за одягом та взуттям).

- Інформатична освітня галузь

Змістові лінії: «Я у світі інформації (Дані. Інформація. Моделі)», «Моя цифрова творчість», «Комунікація та співпраця», «Я і цифрові пристрої», «Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві».

Змістова лінія «Я у світі інформації (Дані. Інформація. Моделі)»формує початкові вміння розпізнавати, знаходити, свідомо відбирати, зберігати та опрацьовувати просту інформацію за допомогою цифрових пристроїв та без них. Розпізнавання правдивої і неправдивої інформації в усіх її виявах (текст, зображення, звук тощо) необхідне для формування критичного мислення, що сприяє безпеці в інформаційному просторі дитини.

Змістова лінія «Моя цифрова творчість»розкривається через практичну діяльність (індивідуальну і групову) зі створення простих інформаційних продуктів (програм, текстів, зображень, відео, звуків, тощо) за допомогою цифрових пристроїв та програм для творчого самовираження, презентації себе і продуктів власної діяльності, вирішення завдань інших освітніх галузей.

Змістова лінія «Комунікація та співпраця» – ознайомлює із доступними для дитини засобами цифрової та безпосередньої комунікації для гри, спілкування, навчання, отримання нової інформації; використання безпечного онлайнового чи офлайнового середовища. В умовах роботи у групі учні мають навчитися окреслювати цілі індивідуальної та групової діяльності, розподіляти ролі в межах групи, оцінювати здобутий результат, аналізувати помилки та усувати їх, доброзичливо взаємодіяти безпосередньо та в мережах.

Змістова лінія «Я і цифрові пристрої» реалізовується через усвідомлення і розпізнавання тих завдань, які можна розв’язати за допомогою цифрових пристроїв, виходячи з їхніх функціональних можливостей (фотографувати, записувати, слухати, відображати, опрацьовувати інформацію тощо). До основних умінь, які формуються через цю змістову лінію, належать розпізнавання простих програмних і технічних несправностей та вміння усувати їх самостійно чи з допомогою дорослих, розуміти обмеження та переваги пристроїв стосовно виконуваних завдань, усвідомлювати, що машини можуть імітувати інтелектуальну діяльність.

Змістова лінія «Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві» спрямована на створення безпечних умов для учнів під час роботи з цифровими пристроями і в мережах, що передбачає захист особистої інформації, формування принципів етичного, доброзичливого та відповідального спілкування через мережі, навички і можливості захисту власного інформаційного простору, фізичного та психологічного здоров’я.

- Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь

Змістові лінії: «Безпека», «Здоров’я», «Добробут».

Змістова лінія «Безпека» передбачає розвиток умінь безпечної поведінки вдома, школі та у природному й техногенному середовищі, прогнозування наслідків небезпечних дій, визначення впливів на вибір безпечної поведінки, дотримання правил (дорожнього руху, використання побутової техніки і побутової хімії тощо) та відповідального ставлення до особистої безпеки й безпеки інших.

Змістова лінія «Здоров’я» спрямована на формування в учнів здоров’язбережувальної компетентності і поведінки через набуття навичок здорового способу життя, розвиток позитивної самооцінки, критичного мислення, умінь ухвалювати зважені рішення, відповідально ставитися до власного здоров’я та здоров’я тих, хто поряд, і протидіяти негативним соціальним чинникам.

Змістова лінія «Добробут» забезпечує розвиток етичної поведінки в соціумі, вміння вчитися, формування позитивного ставлення до навчання, усвідомлення важливості здорового способу життя, розвиток підприємливості і споживчої культури для оптимального використання ресурсів, орієнтацію учнів на відповідальне ставлення до безпеки та здоров’я як до найважливіших життєвих цінностей.

- Громадянська та історична освітня галузь

Змістові лінії: «Я – Людина», «Я серед людей», «Моя культурна спадщина», «Моя шкільна і місцева громади», «Ми – громадяни України. Ми – європейці».

Змістова лінія «Я – Людина» передбачає залучення учнів до опрацювання та використання для самоідентифікації елементарної інформації про людину як унікальну у Всесвіті істоту, яка творить себе як особистість, формує свій характер і розвиває цінні якості у процесі пізнавальної і трудової діяльності. Сприяє самопізнанню, усвідомленню власних потреб, уподобань, здібностей та інтересів, заохочує обирати цілі особистісного зростання (бути відповідальним, чесним тощо), допомагає початковому усвідомленню гідності та неповторності будь-якої людини.

Змістова лінія «Я серед людей» забезпечує усвідомлення ролі зв’язків, які існують між людьми, значення рідні, друзів, приятелів, спільнот, з якими дитина себе ідентифікує. Сприяє набуттю досвіду громадянської поведінки та свідомому виборові норм і моделей поведінки, часто за певними взірцями.

Змістова лінія «Моя культурна спадщина» дає змогу усвідомити свою вкоріненість у національну, а також рідну за етнічним походженням культуру, в європейську цивілізацію. Учні отримують можливість дослідити місцеві пам’ятки, пізнати традиції та минуле своєї родини, рідної етнічної групи, нації.

Змістова лінія «Моя шкільна і місцева громади» забезпечує розуміння базових норм шкільного та місцевого громадського життя, дає змогу посильно долучатися до їх відтворення та модернізації. Сприяє набуттю учнями первинного досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії, впливає на формування емоційно-ціннісного компонента громадянської культури дитини.

Змістова лінія «Ми – громадяни України. Ми – європейці» дає елементарні уявлення про національну символіку та державні атрибути України, націю (народ), державу, політику, владу, ключові події в історії України, підводить до прийняття демократичних цінностей та ідей євроатлантичної інтеграції Батьківщини. На прикладі відомих історичних постатей та національних героїв школярі усвідомлюють цінності патріотизму, активної громадянської позиції, самоповаги та ін.

- Мистецька освітня галузь

Змістові лінії: «Художньо-практична діяльність», «Сприймання та інтерпретація мистецтва», «Комунікація через мистецтво».

Змістова лінія«Художньо-практична діяльність» націлює на розвиток креативності та мистецьких здібностей учнів через практичне засвоєння основ художньої мови різних видів мистецтва та способів художньо-творчого самовияву.

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на пізнання цінностей, що несуть твори мистецтва. Її реалізація передбачає розвиток емоційної сфери учнів, збагачення естетичного досвіду, формування в них умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати мистецтво, виявляючи до нього емоційно-ціннісне ставлення, а також формування уявлень про можливість і способи впливати на свій емоційний стан завдяки сприйманню творів мистецтва.

Змістова лінія «Комунікація через мистецтво» націлена на соціалізацію учнів через мистецтво, усвідомлення ними свого «Я» (своїх мистецьких можливостей). Передбачає формування в учнів умінь презентувати себе і свої досягнення, критично їх оцінювати, взаємодіяти з іншими через мистецтво у середовищі, зокрема в різних культурно-мистецьких заходах, обговореннях тощо.

- Фізкультурна освітня галузь

Змістові лінії: «Базова рухова активність», «Ігрова та змагальна діяльність учнів (рухливі ігри та естафети)», «Турбота про стан здоров’я та безпеку».

Змістова лінія «Базова рухова активність» охоплює такі види діяльності, які спрямовані на формування життєво необхідних рухових умінь і навичок.

Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність учнів (рухливі ігри та естафети)» пов’язана з опануванням рухливих ігор та естафет, що задовольняє потребу в руховій активності та сприяє формуванню комунікативних здібностей.

Змістова лінія «Турбота про стан здоров’я та безпеку» спрямована на формування свідомого ставлення до власного здоров’я та вмінь безпечної поведінки в процесі фізкультурної діяльності.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

Перелік освітніх галузей

Освітню програму укладено за освітніми галузями:

Мовно-літературна, у тому числі:

Рідномовна освіта (українська мова та література) (МОВ )

Іншомовна освіта (ІНО)

Математична (МАО)

Природнича (ПРО)

Технологічна (ТЕО)

Інформатична (ІФО)

Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО)

Громадянська та історична (ГІО)

Мистецька (МИО)

Фізкультурна (ФІО)

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у навчальних програмах.

Форми організації освітнього процесу.

Інтерактивні формами і методи навчання:

- дослідницькі,

- інформаційні,

- мистецькі проекти,

- сюжетно-рольові ігри,

- інсценізації,

- моделювання,

- ситуаційні вправи,

- екскурсії,

- дитяче волонтерство тощо

4 клас

Освітня програма початкової середньої освіти розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», наказу МОН України від 20.04.2018р. №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 910 годин/навчальний рік:

Навчальний план містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

Інваріантна складова реалізується через освітні галузі:

-«Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова».

-«Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

-«Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі».

-«Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

-«Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

-«Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» або інтегрованим курсом «Мистецтво».

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 4 класі – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

- курси за вибором

Клас Назва курсу К-ть годин Програма
4 Основи християнської етики 1
4 Фінансова грамотність 1

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах 20% резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їхніх досягнень, розвитку наскрізних умінь.

Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється за допомогою предметів «Фізична культура», «Основи здоров'я» та варіативних модулях відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Ключові компетентності учнів:

- уміння вчитися,

- ініціативність і підприємливість,

- екологічна грамотність і здоровий спосіб життя,

- соціальна та громадянська компетентність.

Наскрізні лінії ключових компетентностей:

- «Екологічна безпека й сталий розвиток»,

- «Громадянська відповідальність»,

- «Здоров’я і безпека»,

- «Підприємливість і фінансова грамотність»

Встановлення та реалізація міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків:

- змістово-інформаційних,

- операційно-діяльнісних,

- організаційно-методичних.

-

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей

Освітню програму укладено за освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура .

Порядок викладання предметів інваріантної складової та додаткових годин варіативної складової, на які виділено дробову кількості годин:

Предмет Спрямування (інваріантна/ варіативна складова) Клас К-ть годин за планом Період вивчення
І сем. ІІ сем.
Літературне читання Інваріантна складова 4 3.5 3 4
Українська мова Інваріантна складова 4 3,5 4 3

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у навчальних програмах.

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти

(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

№ з/п Назва навчальної програми
1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
2. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів
3. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи
4. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
5. Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
6. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
7. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
8. Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
9. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
10. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
11. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
12. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи
13. Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

Форми організації освітнього процесу

Основні формами:

- різні типи уроку,

- екскурсії,

- віртуальні подорожі,

- спектаклі,

- квести (організовані у межах уроку або в позаурочний час).

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості:

- кадрове забезпечення освітньої діяльності;

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

- якість проведення навчальних занять;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

- оновлення методичної бази освітньої діяльності;

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

педагогічною радою закладу Керівник Пістинь-Царинської ЗОШ

від 30.08.2019 р. протокол №5 Лаврук Галина Петрівна

30.08.2019р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ПІСТИНЬ-ЦАРИНСЬКОЇ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І СТУПЕНЯ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Косівської районної ради

Івано-Франківської області

ВСТУП

Тип закладу –загальноосвітній

Кількість класів: 1-4 кл. - 1

Кількість учнів: 1-4 кл. - 12 ;

Середня наповнюваність становить: 3

Режим роботи закладу:

  • мова навчання – українська;
  • режим навчання – п’ятиденний;
  • початок занять – о 9 годині;
  • тривалість уроків у початковій школі, основній та старшій відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»;
  • тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778).

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 • І семестр - з 2 вересня по 27 грудня
 • ІІ семестр - з 20 січня по 29 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

 • осінні з 28 жовтня по 03 листопада;
 • зимові з 30 грудня по 19 січня;
 • весняні з 23 по 29 березня.

І. ПОЧАТКОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

1-2 класи

Освітня програма початкової середньої освіти розроблена на виконання ст. 64 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти, рішення колегії Міністерства освіти і науки України (протокол №2/2-2 від 22.02.2018), наказу МОН України від 21.03.2018р. №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»

Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти складає ____ годин/навчальний рік.

Навчальний план містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну, в якій передбачено додаткову годину на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, індивідуальних консультацій та групових занять.

Інваріантна складова включає освітні галузі:

 • «Мовно-літературна», яка реалізується у навчальних предметах «Українська мова», «Іноземна мова» та інтегрованому курсі «Я досліджую світ». Інтегрований курс «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь) включає 2 години на тиждень української мови та 5 годин інтегрованого курсу «Я досліджую світ».
 • «Математична»
 • «Природнича»
 • «Технологічна»
 • «Інформатична»
 • «Соціальна та здоров’язбережувальна»
 • «Громадянська та історична»
 • «Мистецька»
 • «Фізкультурна»

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин , у 2 класі – 40 хв.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти, рішення колегії Міністерства освіти і науки України (протокол №2/2-2 від 22.02.2018) години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

 • вивчення предметів інваріантної складової

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого формуються очікувані та обов’язкові результати навчання.

 • Мовно-літературна освітня галузь. Рідномовна освіта.

Змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовлення», «Театралізуємо».

Змістова лінія «Взаємодіємо усно» (мовець / слухач – слухач / мовець) передбачає залучення учнів до дій зі сприймання, перетворення, виокремлення, аналізу й інтерпретації, оцінювання та використання усної інформації в реальній мовленнєвій практиці (бесіда, дискусія у класі, мікродискусія в групі, обговорення в парі тощо).

Змістова лінія «Читаємо» (читач – автор), «Взаємодіємо письмово» (автор – читач), «Досліджуємо медіа» (читач / глядач / слухач – автор) забезпечує здобуття досвіду опосередкованого спілкування, опанування кола знань (понять, уявлень) та вмінь, що дають змогу учням удосконалювати комунікативну компетентність.

Змістова лінія «Читаємо» спрямована на розвиток мотивації дітей до читання, залучення до читацької діяльності, яка ґрунтується на учнівській ініціативності та самостійності у доборі текстів для читання та інтерпретації прочитаного. Під час читання учні розвивають уміння сприймати та аналізувати текст, оцінювати прочитане та перетворювати інформацію, уявляти, мислити творчо.

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» передбачає залучення учнів до реальної писемної практики за допомогою цифрових пристроїв та в режимі онлайн. Результатом роботи є базові вміння створювати писемні висловлювання у реальному та віртуальному просторі та редагувати їх.

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» передбачає ознайомлення школярів з основами медіаграмотності. Діти формують уявлення про межу між реальним світом і світом мас-медіа. Вчаться інтерпретувати, аналізувати, оцінювати медіатексти (фільм, мультфільм, реклама, фотографія тощо) та створювати прості медіапродукти.

Змістова лінія «Досліджуємо мовлення» забезпечує дослідження мовних закономірностей і формування на цій основі свідомих мовленнєвих умінь (орфоепічних, лексичних, граматичних, правописних, стилістичних, словотвірних). Також учні опановують виражальні засоби художніх текстів.

Змістова лінія «Театралізуємо» слугує розвитку комунікативних умінь, зокрема вміння моделювати різні ситуації спілкування, обирати відповідні комунікативні стратегії, досліджувати несловесні засоби спілкування.

Змістова лінія «Театралізуємо» пов’язана з формуванням в учнів уявлення про театр як місце, де здобувають досвід співчуття та співпереживання. Досліджують чужу (глядач) та власну (актор) експресію.

 • Мовно-літературна освітня галузь. Іншомовна освіта.

Змістові лінії: «Сприймання на слух», «Зорове сприймання», «Усна взаємодія», «Усне висловлювання», «Писемна взаємодія», «Писемне висловлювання», «Онлайн взаємодія».

Змістова лінія «Сприймання на слух» передбачає залучення учнів до дій зі сприймання коротких простих запитань, тверджень, вказівок, інструкцій та реагування на них вербально і/ або невербально.

Змістова лінія «Усна взаємодія» спрямована на розвиток умінь розпізнавати знайомі слова повсякденного вжитку у знайомому контексті; ставити запитання та давати відповіді про себе та щоденні справи.

Змістова лінія «Усне висловлювання» передбачає творення коротких фраз про себе, надавання базової персональної інформації.

Змістові лінії «Зорове сприймання» (читач – автор), «Писемна взаємодія», «Писемне висловлювання», «Онлайн взаємодія» забезпечують для учня здобуття досвіду опосередкованого спілкування та опанування низки комунікативних умінь.

Змістова лінія «Зорове сприймання» передбачає сприймання та розпізнавання знайомих слів у супроводі малюнків.

Змістова лінія «Писемне висловлювання» вчить учнів писати короткі фрази для надання базової інформації.

Змістова лінія «Онлайн взаємодія» є результатом оволодіння вміннями встановлювати базовий соціальний контакт онлайн, вживаючи найпростіші ввічливі форми вітання та прощання, та розміщувати прості твердження про себе у форматі онлайн.

 • Математична освітня галузь

Змістові лінії: «Лічба», «Числа. Дії з числами», «Вимірювання величин», «Просторові відношення. Геометричні фігури», «Робота з даними».

Змістова лінія «Лічба», «Числа. Дії з числами» здійснює формування поняття числа, розуміння учнями принципу утворення різних видів чисел (натуральних одноцифрових, натуральних багатоцифрових, дробових тощо) та способів виконання дій з цими числами ‒ порівняння, додавання, віднімання, множення та ділення.

Змістова лінія «Вимірювання величин» вчить вимірювати величини довжини, маси, температури, часу, місткості (об’єму) за допомогою підручних засобів і вимірювальних приладів, оперувати грошима. Учні виконують перетворення, порівняння, додавання і віднімання іменованих чисел, розв’язують повсякденні проблеми математичного змісту та сюжетні задачі.

Змістова лінія «Просторові відношення. Геометричні фігури» виокремлює роботу з геометричним матеріалом, дослідження просторових відношень та геометричних фігур різних форм, конструювання площинних та об’ємних фігур з підручного матеріалу, створення макетів реальних та уявних об’єктів різних конструкцій, виконання простих завдань, описаних у математичних текстах та сюжетних задачах геометричного змісту.

Змістова лінія «Робота з даними» привчає до роботи з різного виду простими математичними моделями, вчить виділити, впорядкувати, аналізувати та фіксувати дані подані в умові задачі, зібрані за допомогою опитувальника тощо.

 • Природнича освітня галузь

Змістові лінії: «Я пізнаю природу», «Я у природі», «Я у рукотворному світі».

Змістова лінія «Я пізнаю природу» спрямована на формування дослідницьких умінь школярів через підтримку допитливості та інтересу до спостережень, експериментів та моделювання для пошуку відповідей на запитання про навколишній світ.

Змістова лінія «Я у природі» передбачає розвиток уявлень молодших школярів про об’єкти та явища природи, встановлення зв’язків між неживою і живою природою, формування бережливого ставлення до природи; вироблення навичок екологічно доцільної поведінки в довкіллі.

Змістова лінія «Я в рукотворному світі» спрямована на формування загальних уявлень про світ, створений людиною, понять про взаємозв’язки людини і природи, слугує джерелом натхнення для пошуку та втілення дитячих винахідницьких ідей та проектів

Технологічна освітня галузь

Змістові лінії: «Технічна творчість і техніка», «Світ технологій», «Світ ремесел», «Побут».

Змістова лінія «Технічна творчість і техніка» спрямована на залучення учнів до творчої діяльності у процесі конструювання та моделювання під час самостійної або колективної роботи з конструктором. Учні виконують макетування об’ємних моделей транспортних засобів, будинків, веж, роботів тощо.

Змістова лінія «Світ технологій» формує в учнів здатність планувати власну діяльність, розпізнавати на дотик конструкційні матеріали, аргументовано добирати їх для створення виробу, виконувати найпростіші способи обробки, володіти операціями: різання ножицями, склеювання, зв’язування стрічок тощо.

Змістова лінія «Світ ремесел» має на меті формувати в учнів ставлення до творів декоративно-ужиткового мистецтва та ремесел як культурної спадщини українського народу, а також вміння створювати та оздоблювати прості вироби за зразком чи власним задумом, із застосуванням традиційних ремесел або технік декоративно-ужиткового мистецтва. Провідні операції: різання ножицями, склеювання, зв’язування, різьблення, ліплення тощо.

Змістова лінія «Побут» формує практичні навички організації власної життєдіяльності, вміння розв’язувати практичні завдання у власному побуті, планувати та реалізовувати найпростіші трудові дії (ремонт іграшок, книжок, догляд за рослинами, домашніми тваринами; приготування страв за рецептами; догляд за одягом та взуттям).

 • Інформатична освітня галузь

Змістові лінії: «Я у світі інформації (Дані. Інформація. Моделі)», «Моя цифрова творчість», «Комунікація та співпраця», «Я і цифрові пристрої», «Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві».

Змістова лінія «Я у світі інформації (Дані. Інформація. Моделі)»формує початкові вміння розпізнавати, знаходити, свідомо відбирати, зберігати та опрацьовувати просту інформацію за допомогою цифрових пристроїв та без них. Розпізнавання правдивої і неправдивої інформації в усіх її виявах (текст, зображення, звук тощо) необхідне для формування критичного мислення, що сприяє безпеці в інформаційному просторі дитини.

Змістова лінія «Моя цифрова творчість»розкривається через практичну діяльність (індивідуальну і групову) зі створення простих інформаційних продуктів (програм, текстів, зображень, відео, звуків, тощо) за допомогою цифрових пристроїв та програм для творчого самовираження, презентації себе і продуктів власної діяльності, вирішення завдань інших освітніх галузей.

Змістова лінія «Комунікація та співпраця» – ознайомлює із доступними для дитини засобами цифрової та безпосередньої комунікації для гри, спілкування, навчання, отримання нової інформації; використання безпечного онлайнового чи офлайнового середовища. В умовах роботи у групі учні мають навчитися окреслювати цілі індивідуальної та групової діяльності, розподіляти ролі в межах групи, оцінювати здобутий результат, аналізувати помилки та усувати їх, доброзичливо взаємодіяти безпосередньо та в мережах.

Змістова лінія «Я і цифрові пристрої» реалізовується через усвідомлення і розпізнавання тих завдань, які можна розв’язати за допомогою цифрових пристроїв, виходячи з їхніх функціональних можливостей (фотографувати, записувати, слухати, відображати, опрацьовувати інформацію тощо). До основних умінь, які формуються через цю змістову лінію, належать розпізнавання простих програмних і технічних несправностей та вміння усувати їх самостійно чи з допомогою дорослих, розуміти обмеження та переваги пристроїв стосовно виконуваних завдань, усвідомлювати, що машини можуть імітувати інтелектуальну діяльність.

Змістова лінія «Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві» спрямована на створення безпечних умов для учнів під час роботи з цифровими пристроями і в мережах, що передбачає захист особистої інформації, формування принципів етичного, доброзичливого та відповідального спілкування через мережі, навички і можливості захисту власного інформаційного простору, фізичного та психологічного здоров’я.

 • Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь

Змістові лінії: «Безпека», «Здоров’я», «Добробут».

Змістова лінія «Безпека» передбачає розвиток умінь безпечної поведінки вдома, школі та у природному й техногенному середовищі, прогнозування наслідків небезпечних дій, визначення впливів на вибір безпечної поведінки, дотримання правил (дорожнього руху, використання побутової техніки і побутової хімії тощо) та відповідального ставлення до особистої безпеки й безпеки інших.

Змістова лінія «Здоров’я» спрямована на формування в учнів здоров’язбережувальної компетентності і поведінки через набуття навичок здорового способу життя, розвиток позитивної самооцінки, критичного мислення, умінь ухвалювати зважені рішення, відповідально ставитися до власного здоров’я та здоров’я тих, хто поряд, і протидіяти негативним соціальним чинникам.

Змістова лінія «Добробут» забезпечує розвиток етичної поведінки в соціумі, вміння вчитися, формування позитивного ставлення до навчання, усвідомлення важливості здорового способу життя, розвиток підприємливості і споживчої культури для оптимального використання ресурсів, орієнтацію учнів на відповідальне ставлення до безпеки та здоров’я як до найважливіших життєвих цінностей.

 • Громадянська та історична освітня галузь

Змістові лінії: «Я – Людина», «Я серед людей», «Моя культурна спадщина», «Моя шкільна і місцева громади», «Ми – громадяни України. Ми – європейці».

Змістова лінія «Я – Людина» передбачає залучення учнів до опрацювання та використання для самоідентифікації елементарної інформації про людину як унікальну у Всесвіті істоту, яка творить себе як особистість, формує свій характер і розвиває цінні якості у процесі пізнавальної і трудової діяльності. Сприяє самопізнанню, усвідомленню власних потреб, уподобань, здібностей та інтересів, заохочує обирати цілі особистісного зростання (бути відповідальним, чесним тощо), допомагає початковому усвідомленню гідності та неповторності будь-якої людини.

Змістова лінія «Я серед людей» забезпечує усвідомлення ролі зв’язків, які існують між людьми, значення рідні, друзів, приятелів, спільнот, з якими дитина себе ідентифікує. Сприяє набуттю досвіду громадянської поведінки та свідомому виборові норм і моделей поведінки, часто за певними взірцями.

Змістова лінія «Моя культурна спадщина» дає змогу усвідомити свою вкоріненість у національну, а також рідну за етнічним походженням культуру, в європейську цивілізацію. Учні отримують можливість дослідити місцеві пам’ятки, пізнати традиції та минуле своєї родини, рідної етнічної групи, нації.

Змістова лінія «Моя шкільна і місцева громади» забезпечує розуміння базових норм шкільного та місцевого громадського життя, дає змогу посильно долучатися до їх відтворення та модернізації. Сприяє набуттю учнями первинного досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії, впливає на формування емоційно-ціннісного компонента громадянської культури дитини.

Змістова лінія «Ми – громадяни України. Ми – європейці» дає елементарні уявлення про національну символіку та державні атрибути України, націю (народ), державу, політику, владу, ключові події в історії України, підводить до прийняття демократичних цінностей та ідей євроатлантичної інтеграції Батьківщини. На прикладі відомих історичних постатей та національних героїв школярі усвідомлюють цінності патріотизму, активної громадянської позиції, самоповаги та ін.

 • Мистецька освітня галузь

Змістові лінії: «Художньо-практична діяльність», «Сприймання та інтерпретація мистецтва», «Комунікація через мистецтво».

Змістова лінія«Художньо-практична діяльність» націлює на розвиток креативності та мистецьких здібностей учнів через практичне засвоєння основ художньої мови різних видів мистецтва та способів художньо-творчого самовияву.

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на пізнання цінностей, що несуть твори мистецтва. Її реалізація передбачає розвиток емоційної сфери учнів, збагачення естетичного досвіду, формування в них умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати мистецтво, виявляючи до нього емоційно-ціннісне ставлення, а також формування уявлень про можливість і способи впливати на свій емоційний стан завдяки сприйманню творів мистецтва.

Змістова лінія «Комунікація через мистецтво» націлена на соціалізацію учнів через мистецтво, усвідомлення ними свого «Я» (своїх мистецьких можливостей). Передбачає формування в учнів умінь презентувати себе і свої досягнення, критично їх оцінювати, взаємодіяти з іншими через мистецтво у середовищі, зокрема в різних культурно-мистецьких заходах, обговореннях тощо.

 • Фізкультурна освітня галузь

Змістові лінії: «Базова рухова активність», «Ігрова та змагальна діяльність учнів (рухливі ігри та естафети)», «Турбота про стан здоров’я та безпеку».

Змістова лінія «Базова рухова активність» охоплює такі види діяльності, які спрямовані на формування життєво необхідних рухових умінь і навичок.

Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність учнів (рухливі ігри та естафети)» пов’язана з опануванням рухливих ігор та естафет, що задовольняє потребу в руховій активності та сприяє формуванню комунікативних здібностей.

Змістова лінія «Турбота про стан здоров’я та безпеку» спрямована на формування свідомого ставлення до власного здоров’я та вмінь безпечної поведінки в процесі фізкультурної діяльності.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

Перелік освітніх галузей

Освітню програму укладено за освітніми галузями:

Мовно-літературна, у тому числі:

Рідномовна освіта (українська мова та література) (МОВ )

Іншомовна освіта (ІНО)

Математична (МАО)

Природнича (ПРО)

Технологічна (ТЕО)

Інформатична (ІФО)

Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО)

Громадянська та історична (ГІО)

Мистецька (МИО)

Фізкультурна (ФІО)

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у навчальних програмах.

Форми організації освітнього процесу.

Інтерактивні формами і методи навчання:

 • дослідницькі,
 • інформаційні,
 • мистецькі проекти,
 • сюжетно-рольові ігри,
 • інсценізації,
 • моделювання,
 • ситуаційні вправи,
 • екскурсії,
 • дитяче волонтерство тощо

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

педагогічною радою закладу Керівник Пістинь-ЦаринськоїЗОШ І ст.

від 30.08.2019р. протокол №5 _____ Лаврук Галина Петрівна

30.08.2019р.

Навчальний план
Пістинь-Царинської ЗОШ І ст. для учнів 1, 2 класів на 2019/2020 навчальний рік

Наказ МОН від 21.03.2018р. №268,

Додаток 1 Типового навчального плану для початкової школи з навчанням українською мовою

за Шияном Р.Б.

3-4 класи

Освітня програма початкової середньої освіти розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», наказу МОН України від 20.04.2018р. №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає ____ годин/навчальний рік:

для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Навчальний план містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

Інваріантна складова реалізується через освітні галузі:

-«Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова».

-«Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

-«Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі».

-«Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

-«Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

-«Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» або інтегрованим курсом «Мистецтво».

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 3-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

 • курси за вибором

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах 20% резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їхніх досягнень, розвитку наскрізних умінь.

Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється за допомогою предметів «Фізична культура», «Основи здоров'я» та варіативних модулях відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Ключові компетентності учнів:

 • уміння вчитися,
 • ініціативність і підприємливість,
 • екологічна грамотність і здоровий спосіб життя,
 • соціальна та громадянська компетентність.

Наскрізні лінії ключових компетентностей:

 • «Екологічна безпека й сталий розвиток»,
 • «Громадянська відповідальність»,
 • «Здоров’я і безпека»,
 • «Підприємливість і фінансова грамотність»

Встановлення та реалізація міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків:

 • змістово-інформаційних,
 • операційно-діяльнісних,
 • організаційно-методичних.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей

Освітню програму укладено за освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура .

Порядок викладання предметів інваріантної складової та додаткових годин варіативної складової, на які виділено дробову кількості годин:

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у навчальних програмах.

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня

(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

Форми організації освітнього процесу

Основні формами:

 • різні типи уроку,
 • екскурсії,
 • віртуальні подорожі,
 • спектаклі,
 • квести (організовані у межах уроку або в позаурочний час).

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

педагогічною радою закладу Керівник Пістинь-ЦаринськоїЗОШ І ст.

від 30.08.2019р. протокол №5 ______________ Лаврук Галина Петрівна

30.08.2019р.

Навчальний план Пістинь-Царинської ЗОШ І ст. для учнів 3-4 класів

Наказ МОН від 20.04.2018р. №407,

таблиця 1 Типової освітньої програмиз навчанням українською мовою

Клас Предмет К-ть годин
1`клас Українська мова 1
2`клас Українська мова 1
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 клас 2 клас
Мовно-літературна Українська мова 1,5 1,5
Іноземна мова 0,5 0,5
Математична Математика 1 1
Мовно-літературна (українська мова, інтегрований курс) Українська мова в інтегрованому курсі
Математична Я досліджую світ 1 1
Природнича
Технологічна
Соціальна і здоров’язбережувальна
Громадянська та історична
Інформатична Інформатика і інтегрованому курсі «Я досліджую світ» - 0,25
Мистецька Образотворче мистецтво 0,25 0,25
Музичне мистецтво 0,25 0,25
Фізкультурна 0,5 0,25
Всього 5 5
Кількість учнів 2 3
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 10 15
Клас Назва курсу К-ть годин Програма
3 Основи християнської етики 1
3 Фінансова грамотність 1
Предмет Спрямування (інваріантна/ варіативна складова) Клас К-ть годин за планом Період вивчення
І сем. ІІ сем.
Літературне читання Інваріантна складова 3,4 3.5 3 4
Українська мова Інваріантна складова 3,4 3,5 4 3
№ з/п Назва навчальної програми
Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів

3

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи

4

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

5

Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

6

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

7

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

8

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

9

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

10

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

11

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

12

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

13

Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл
Кiлькiсть переглядiв: 273

Коментарi

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
3 4(2 уч.)
Мови і літератури Українська мова 3,5 1
Літературне читання 3,5 0,5
Іноземна мова 2 0,5
Математика Математика 4 1
Природознавство Природознавство 2 0,25
Суспільствознавство Я у світі 1 0,25
Мистецтво музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1 0.25
1 0.25
Технології Трудове навчання 1 0.25
Інформатика 1 0.25
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 0.25
Фізична культура 3 0,25
Всього 21 5
Додаткові години варіативної складової 2
Курс за вибором 2
Основи християнської етики 1
Фінансова грамотність 1
Індивідуальні, консультаційні та групові заняття
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26 10