Нехай завжди у величавій музиці всесвіту звучить мудре слово ВЧИТЕЛЯ!!!

Значення атестації величезне. Вона підвищує статус педагогічної професії, стимулює діяльність педагога до поповнення свого досвіду. Отже з упевненістю можна стверджувати, що атестація — це підсумок професійної майстерності педагога, демонстрація його найкращих професійних умінь. Педагоги ділилися своїми знахідками, методичними доробками, знайомили інших з технологією власного досвіду, який представляється у презентаціях.

25 березня 2021 рок проходили атестацію педагогічних працівників Лаврук Галина Петрівна (вчитель початкових класів) та Костинюк Галина Володимиріна (вчитель англійської мови)

/Files/images/зображення_viber_2021-03-22_10-58-49.jpg

Характеристика діяльності

ЛАВРУК Галини Петрівни,

вчителя початкових класів

Пістинь-Царинської початкової школи

1969 року народження,

освіта вища, спеціаліст

кваліфікаційна категорія

«спеціаліст вищої категорії»,

педагогічне звання «старший учитель»

Лаврук Галина Петрівна працює на посаді учителя початкових класів Пістинь-Царинської початкової школи з 15.08.1988 року. Педагогічний стаж роботи 32 роки. В 2016 році за результатами попередньої атестації їй було встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель».

З 01 по 26 жовтня 2018 року пройшла курси підвищення кваліфікацій учителів початкових класів при Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК02136376473418 від 26.10.2018.

В 2020 році пройшла навчання у групі «Учителі початкових класів» Варіант3 (УПК), всього 30 год., при Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, сертифікат про підвищення кваліфікації ПК02136376/УПК3/17/019565/20 від 16.10.2020 року.

Освіта вища, спеціаліст. У 1993 році закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Початкове навчання» і отримала кваліфікацію «вчитель початкових класів».

Планує навчальний процес відповідно до навчальної програми, розробляє робочий навчальний план з предмету, який викладає та забезпечує його виконання. Веде відповідну документацію.

Забезпечує належний рівень викладання навчальних дисциплін та засвоєння учнями знань відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.

Здійснює навчально-виховний процес з урахуванням психолого-фізіологічних особливостей учнів та специфіки навчальної дисципліни.

Проводить навчальні заняття, застосовуючи сучасні досягнення педагогічної та психологічної наук, вікової психології та шкільної гігієни.

Застосовує різноманітні форми, методи та засоби навчання, сучасні освітні технології, працює творчо.

Сприяє розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів, формуванню їхньої загальної культури, соціалізації, свідомому вибору і засвоєнню навчальних програм. Вивчає індивідуальні особливості учнів, вживає заходів для зацікавлення учнів навчанням, організовує самостійну освітню діяльність учнів. Проводить індивідуальну позаурочну роботу з української мови та літератури.

Оцінює навчальні досягнення учнів відповідно до критеріїв оцінювання, затверджених МОН України, доводить результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків.

Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі. Виховує повагу до осіб, старших за віком, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до довкілля.

Дотримується вимог, правил і норм охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, забезпечує охорону життя та здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

Проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу, контролює виконання учнями правил з безпеки. Ознайомлює учнів з правилами особистої безпеки у побуті.

Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної культури.

Виконує статут та правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.

Виконує накази і розпорядження директора навчального закладу, органів управління освітою, рішення педагогічної ради.

Дотримується педагогічної етики, культури спілкування, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам та проявам асоціальної поведінки, пропагує здоровий спосіб життя.

Галина Петрівна досконало знає вимоги нових Державних стандартів, Програм, нормативно-правових документів з питань початкової освіти, добре володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, інтерактивними прийомами «Фішбоун», «Кубик Блума», активно їх використовує та поширює у професійному середовищі; вміє продумувати оригінальні, інноваційні ідеї; на уроках створює ситуації успіху, у роботі з дітьми переважно застосовує ігрові технології: «LEGO», «Скринька – сюрприз», «Чарівна паличка», «Шифрувальники», «Вовк та Заєць»; інтерактивні технології, такі як «Мікрофон», робота в малих групах, «Мозковий штурм», «Асоціативний кущ», інтерактивні ігри, дискусії. Крім того, технології розвитку критичного мислення, проєктної діяльності, технології ситуативного моделювання: урок – дослідження, урок – подорож, урок – гра, урок – звіт, урок – змагання та інтегровані уроки, що сприяють формуванню навичок та умінь у процесі активної пізнавальної діяльності.

Її уроки завжди цікаві, добре продумані, насичені, з вдало підібраною наочністю, дидактичним матеріалом та ефективним застосуванням ІК технології – через демонстрацію.

Вчителька забезпечує рівень знань учнів, які відповідають вимогам навчальних програм початкової школи. Її учні постійно беруть участь у предметних Інтернет-олімпіадах (проєкт «Всеосвіта», «На Урок»), за що отримують дипломи переможців та сертифікати учасників.

Педагог добре знає індивідуальні особливості учнів класу і ефективно використовує їх у роботі. Виховує в учнів повагу до батьків, учителів, старших людей, шанобливе ставлення до звичаїв та традицій українського народу.

Вчителька постійно надає допомогу батькам у вихованні дітей. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів та їх батьків.

Лаврук Г.П. систематично займається самоосвітою, підвищує свій фаховий та професійний рівень. У її методичній скарбничці є численні сертифікати від студії онлайн-освіти EdEra, освітнього українського проєкту «Всеосвіта». Брала участь у вебінарах: «Інтерактивний урок: творимо разом з учнями», «Ранкові зустрічі, як засіб розвитку соціальних навичок та створення позитивного настрою».

Також вчителька вивчає передовий педагогічний досвід і застосовує його в освітньому процесі. Проводить відкриті уроки, виступає з доповідями на методичних об’єднаннях, педагогічних радах школи.

Дбає про естетичне оформлення класної кімнати, веде постійну роботу над створенням та оновленням тематичних зон та куточків.

Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі.

Претендує на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному званню «старший учитель».

Директор ліцею Лаврук В.М.
(підпис) (прізвище, ініціали)

З характеристикою ознайомлена:

Лаврук Г.П.
(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)

/Files/images/зображення_viber_2021-03-22_10-24-37.jpg

Характеристика діяльності

у міжатестаційний період

КОСТИНЮК Галини Володимирівни,

вчителя англійської мови

Пістинь-Царинської початкової школи

1985 року народження,

освіта вища, спеціаліст

кваліфікаційна категорія

«спеціаліст другої категорії»

Костинюк Галина Володимирівна працює на посаді вчителя англійської мови Пістинь-Царинської початкової школи Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області з 01.09.2020 року. Педагогічний стаж – 7 років.

В 2015 році за результатами попередньої атестації їй було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

В 2021 році пройшла навчання у групі «Учителі (викладачі) англійської мови, керівники гуртка Варіант2 (УАМ), всього 30 год., при Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, сертифікат про підвищення кваліфікації ПК02136376/УАМ2/01/002181/21 від 15.02.2021.

В 2021 році пройшла курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Як спланувати інтегрований урок іноземної мови: від теорії до практики», всього – 30 год. на сайті «Всеосвіта», сертифікат про підвищення кваліфікації ВТ952908.

Освіта вища, спеціаліст. У 2007 році закінчила Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника за спеціальністю «англійська мова» і отримала кваліфікацію «викладач англійської мови».

Планує навчальний процес відповідно до навчальної програми, розробляє робочий навчальний план з предметів, які викладає та забезпечує їх виконання. Веде відповідну документацію.

Забезпечує належний рівень викладання навчальних дисциплін та засвоєння учнями знань відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.

Здійснює навчально-виховний процес з урахуванням психолого-фізіологічних особливостей учнів та специфіки навчальної дисципліни.

Проводить навчальні заняття, застосовуючи сучасні досягнення педагогічної та психологічної наук, вікової психології та шкільної гігієни.

Застосовує різноманітні форми, методи та засоби навчання, сучасні освітні технології, працює творчо.

Сприяє розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів, формуванню їхньої загальної культури, соціалізації, свідомому вибору і засвоєнню навчальних програм. Вивчає індивідуальні особливості учнів, вживає заходів для зацікавлення учнів навчанням, організовує самостійну освітню діяльність учнів. Проводить індивідуальну позаурочну роботу з англійської мови.

Оцінює навчальні досягнення учнів відповідно до критеріїв оцінювання, затверджених МОН України, доводить результати навчених досягнень учнів до відома дітей, батьків.

Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі. Виховує повагу до осіб, старших за віком , культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до довкілля.

Дотримується вимог, правил і норм охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, забезпечує охорону життя та здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

Проводить профілактичну роботу щодо запобігання попередження травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу, контролює виконання учнями правил з безпеки. Ознайомлює учнів з правилами особистої безпеки у побуті.

Співпрацює з педагогами, батьками учнів.

Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної культури.

Виконує статут та правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.

Виконує накази і розпорядження директора навчального закладу, органів управління освітою, рішення педагогічної ради.

Дотримується педагогічної етики, культури спілкування, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам та проявам асоціальної поведінки, пропагує здоровий спосіб життя.

Творчо працюючий педагог, який володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі, володіє широким спектром стратегій навчання, вміє продумувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроку. Активно впроваджує форми та методи організації освітнього процесу, що забезпечує максимальну самостійність навчання учнів.

Костинюк Г.В. працює над проблемою «Теорії навчання англійської мови та інноваційні підходи до викладання». У своїй роботі застосовує нестандартні форми проведення уроку(урок-рольова гра, урок-подорож, урок-репортаж). Для її уроків характерною рисою є використання інтерактивних прийомів, форм навчальної діяльності учнів, що значно підвищує питому вагу самостійної роботи школярів, активізує їхню розумову і пізнавальну діяльність. Пріоритет надає комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. Поряд із цим не ігноруються мовні вправи, що сприяють засвоєнню нормативного мовлення фонетично, лексично і граматично. Широко практикує завдання, які вимагають самостійності, вміння учнів комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації. Вдало використовує ситуативні і тематичні малюнки та картини.Навчальний процес на уроках вчителька будує так, щоб він був ефективним, оптимальним за структурою, цікавим, сприяв розкриттю творчого потенціалу школярів, забезпечував необхідні уміння і навички, стимулював до знаходження виходу з різних ситуацій.

Приймає активну участь у методичній роботі, яка проводиться в школі. Виступаючи на методичних заходах, нарадах вносить свої пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в школі.

Вчитель постійно працює над підвищенням свого фахового та професійного рівня, велику увагу приділяє самоосвіті.

Пропагує педагогічні знання серед батьків. Вимагає дотримання від учнів свідомої навчальної дисципліни.

Користується авторитетом серед колег по роботі, батьків та учнів.

Претендує на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії».

Керівник школи Лаврук Г.П.
(підпис) (прізвище, ініціали)

З характеристикою ознайомлена:

Костинюк Г.В.
(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)
Кiлькiсть переглядiв: 119

Коментарi